Polnische Referenz auf

Peter Matussek

Performing Memory.
Kriterien für einen Vergleich analoger und digitaler Gedächtnistheater

 


in: Paragrana. Internationale Zeitschrift für historische Anthropologie 10 (2001), H.1, S. 303-334.

 


     
 

Exzerpts from
PERFORMING DATA
Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss
Narodowe Centrum Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
The National Centre for Culture, Laznia Centre for Contemporary Art
16 kwietnia – 26 czerwca 2011


Peter Matussek podkreślił rolę czytelnika i tekstu: „W insce- nizacji tej dochodzi o emfatycznego ożywienia pisma – nie jako pospolite poruszenie obrazu, który w kompensacyjnym rozbłysku kokietuje własny upadek, lecz jako medial- na praktyka inscenizacji performatywnej lektury, w której tekst i czytelnik pełnią równie doniosłe role. Instalacja uzmysławia nam, że przyszłość pisma w dobie krzemu mniej jest związania z ‘wtórną oralnością’, bardziej zaś z wizualnymi, rzeźbiarskimi i architek- tonicznymi formami wyrazu”.

Przemiana odbiorcy z pasywnego kon- sumenta w uczestnika, aktywnie biorące- go udział w inscenizacjach, związana jest z podwójnym wymogiem opisanym przez Petera Matusseka w Performing Memory:

„Inscenizowanie to nie tylko przedstawie- nie czegoś na scenie, lecz także uczynienie kogoś częścią jakieś sceny”. W przypadku inscenizacji w ramach sztuki mediów po- wstaje pytanie: Co widzą i słyszą gracze i widzowie? Kiedy gramy, a kiedy stajemy się przedmiotem gry?